odłożyć

1(w czasie) postpone, put off

Odłóżmy to do poniedziałku.
Let's postpone it till Monday.
lεts pəʊstˈpəʊn ɪt tɪl ˈmʌndeɪ
Odłożyliśmy wyjazd.
We postponed our departure.
wiː pəʊstˈpəʊnd aʊə dɪˈpɑːtʃə
Odłożyli to na czas nieokreślony.
It was postponed indefinitely.
ɪt wɒz pəʊstˈpəʊnd ɪnˈdεfɪnɪtlɪ
Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
Don't put off till tomorrow what you can do today.
dəʊnt pʊt ɒf tɪl təˈmɒrəʊ wɒt juː kən dʊ təˈdeɪ

2(na bok) coś put sth away, put/lay sth aside, (na biurko itp.) put sth down

Odłóż to na bok.
Put it aside/away.
pʊt ɪt əˈsaɪd/əˈweɪ
Proszę to dla mnie odłożyć.
Put this aside for me.
pʊt ðɪs əˈsaɪd fə miː
Odłożył trochę pieniędzy.
He put aside a little money.
hɪ pʊt əˈsaɪd ə ˈlɪtl ˈmʌnɪ