wzbudzić

coś (a)rouse, raise, awaken

To wzbudziło obawy.
It raised fears.
ɪt ˈreɪzd fɪəz
Nie możemy wzbudzić podejrzeń.
We mustn't arouse suspicion.
wiː ˈmʌsnt əˈraʊz səˈspɪʃən
Jej sukces wzbudził zazdrość kolegów.
Her success ignited a wave of jealousy among her colleagues.
hə səkˈsεs ɪgˈnaɪtɪd ə weɪv əv ˈdʒεləsɪ əˈmʌŋ hə ˈkɒliːgs
Próbował wzbudzić w niej poczucie winy.
He tried to make her feel guilty.
hɪ traɪd tə meɪk hə fiːl ˈgɪltɪ
wzbudzić zainteresowanie czymś
kindle an interest in sth, awaken an interest in sth
ˈkɪndl ən ˈɪntrəstˌ əˈweɪkən ən ˈɪntrəst