brać

take, (przyjmować) accept

Bierz skąd chcesz.
No matter what the source.
nəʊ ˈmætə wɒt ðə sɔːs
Bierzesz proszki nasenne?
Are you taking sleeping pills?
ɑː juː ˈteɪkɪŋ sliːpɪŋ pɪlz?
Bierze pigułki antykoncepcyjne.
She's on the pill.
ʃiːz ɒn ðə pɪl
Czy on bierze narkotyki?
Does he take drugs?
dʌz hɪ teɪk drʌgz?
Biorą? (ryby)
Any bite?, Are they biting?
ˈεnɪ baɪt?ˌ ɑː ðeɪ ˈbaɪtɪŋ?
Odpowiedzialność biorę na siebie.
I assume the responsibility.
aɪ əˈsjuːm ðə rɪˌspɒnsəˈbɪlɪtɪ
Za tydzień biorą ślub.
They are getting married in a week.
ðeɪ ɑː gεtɪŋ ˈmærɪd ɪn ə wiːk
Chyba coś mnie bierze.
I'm coming down with something., I feel off colour.
aɪm ˈkʌmɪŋ daʊn wɪθ ˈsʌmθɪŋˌ aɪ fiːl ɒf ˈkʌlə
Nie bierz tego (zbyt) do siebie.
Don't take it (too) personally.
dəʊnt teɪk ɪt (tuː) ˈpɜːsənəlɪ
Bierz przykład ze mnie.
Follow my example.
ˈfɒləʊ maɪ ɪgˈzɑːmpl
Zazwyczaj bierze prysznic rano.
It's her habit to have a shower in the morning.
ɪts hə ˈhæbɪt tə hæv ə ˈʃaʊə ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ
Bierz się do jedzenia.
Start eating., (pot.) Dig in.
stɑːt ˈiːtɪŋˌ dɪg ɪn
Dlaczego nie bierzesz pod uwagę...
Why don't you take into consideration...
waɪ dəʊnt juː teɪk ˈɪntə kənˌsɪdəˈreɪʃən
Powinieneś brać pod uwagę...
You should make allowances for...
juː ʃʊd meɪk əˈlaʊənsɪz fə
ściśle rzecz biorąc
strictly/properly speaking
ˈstrɪktlɪ/ˈprɒpəlɪ ˈspiːkɪŋ
brać się z kimś za bary
lock horns, pick a fight with sb
lɒk hɔːnzˌ pɪk ə faɪt
ogółem rzecz biorąc
altogether, on the whole, all in all, by and large, in sum, all things considered
ˌɔːltəˈgεðəˌ ɒn ðə həʊlˌ ɔːl ɪn ɔːlˌ baɪ ænd lɑːdʒˌ ɪn sʌmˌ ɔːl θɪŋz kənˈsɪdəd