polecić

recommend, (form.) commend sb/sth to sb

Co by mi pan polecił?
What would/do you recommend?
wɒt wʊd/dʊ juːˌrεkəˈmεnd?
Mogę to (gorąco) polecić.
I can (warmly) recommend it.
aɪ kən (ˈwɔːmlɪ)ˌrεkəˈmεnd ɪt
Tego nie polecam.
I don't recommend that., I discourage that.
aɪ dəʊntˌrεkəˈmεnd ðætˌ aɪ dɪsˈkʌrɪdʒ ðæt
Polecił dzieci mojej opiece.
He entrusted his children to my care.
hɪ ɪnˈtrʌstɪd hɪz ˈtʃɪldrən tə maɪ kεə
z czyjegoś polecenia
on sb's recommendation
ɒnˌrεkəmεnˈdeɪʃən