już

already, (w pytaniach) yet, (już wcześniej, w przeszłości) as early/far back as

To się już więcej nie powtórzy.
It won't happen again., This is never to happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεnˌ ðɪs ɪz ˈnεvə tə ˈhæpn əˈgεn
Skończyłeś to już?
Have you finished it yet?
hæv juː ˈfɪnɪʃt ɪt jεt?
Już nie pada.
It isn't raining any more.
ɪt ˈɪznt reɪnɪŋ ˈεnɪ mɔː
Już przyszedł.
He has already come.
hɪ hæz ɔːlˈrεdɪ kʌm
Byłeś tam już kiedyś?
Have you ever been there?
hæv juː ˈεvə bɪn ðεə?
Czekam tu już godzinę.
I've been waiting here for an hour.
aɪv bɪn weɪtɪŋ hɪə fə ən aʊə
To już piąta?
Is it five already?
ɪz ɪt faɪv ɔːlˈrεdɪ?
Już najwyższy czas, żeby przyszedł.
It's high time he was here.
ɪts haɪ taɪm hɪ wɒz hɪə
Żeby już było jutro.
Roll on tomorrow!
rəʊl ɒn təˈmɒrəʊ!
Dosyć już!
(That's) enough!
(ðæts) ɪˈnʌf!
Już trochę wyszedł z wprawy.
His skills have gone rusty.
hɪz skɪlz hæv gɒn ˈrʌstɪ
Już nie mogę.
I can't any more., I can't go on.
aɪ kɑːnt ˈεnɪ mɔːˌ aɪ kɑːnt gəʊ ɒn
To już przeszłość.
It belongs to the past., It's a thing of the past.
ɪt bɪˈlɒŋz tə ðə pɑːstˌ ɪts ə θɪŋ əv ðə pɑːst
Już się robi!
No sooner said than done.
nəʊ ˈsuːnə sεd ðæn dʌn
Już po nim.
He is finished already.
hɪ ɪz ˈfɪnɪʃt ɔːlˈrεdɪ
Już mu odbija.
He is going nuts., He's losing it.
hɪ ɪz ˈgəʊɪŋ nʌtsˌ hiːz ˈluːzɪŋ ɪt
Tego już za wiele!
This is too much., That takes the cake/(BrE) biscuit!
ðɪs ɪz tuː mʌtʃˌ ðæt teɪks ðə keɪk/ˈbɪskɪt!
Jak już wspominałem/mówiłem...
As I said before...
əz aɪ sεd bɪˈfɔː
już w 1250 roku
as far back as in 1250, as early as in 1250
əz fɑː bæk əz ɪnˌtwεlvˈfɪftɪˌ əz ˈɜːlɪ əz ɪnˌtwεlvˈfɪftɪ