wydać

spend, (książkę itp.) publish, release

Wydał ponad 10 książek.
He has published more than 10 books.
hɪ hæz ˈpʌblɪʃt mɔː ðæn tεn bʊks
Wydano nakaz aresztowania go.
There is a warrant for his arrest.
ðεə ɪz ə ˈwɒrənt fə hɪz əˈrεst
Ile wydałeś?
How much did you spend?
haʊ mʌtʃ dɪd juː spεnd?
Wydałem wszystkie pieniądze.
I've spent all the money.
aɪv spεnt ɔːl ðə ˈmʌnɪ
Śniadania wydaje się od godziny 6.
Breakfast is served from 6 a.m.
ˈbrεkfəst ɪz sɜːvd frɒm sɪksˌeɪˈεm
Wydają nowy album...
They are coming out with a new album...
ðeɪ ɑː ˈkʌmɪŋ aʊt wɪθ ə njuː ˈælbəm
Został wydany rozkaz, aby...
An order was issued to...
ən ˈɔːdə wɒz ˈɪʃjuːd tə