dopiero

only, not until

To się dopiero okaże.
That remains to be seen.
ðæt rɪˈmeɪnz tə biː siːn
Najlepsze/najgorsze dopiero przed nami.
The best/worst is yet to come.
ðə bεst/wɜːst ɪz jεt tə kʌm
Przyjedzie dopiero jutro.
He won't come until tomorrow.
hɪ wəʊnt kʌm ʌnˈtɪl təˈmɒrəʊ
Dostałem to dopiero dzisiaj.
I only got it today.
aɪ ˈəʊnlɪ gɒt ɪt təˈdeɪ
A to ci dopiero (niespodzianka).
What a surprise (it was)!
wɒt ə səˈpraɪz (ɪt wɒz)!
Dopiero co rozmawiałem z szefem.
I just spoke to the boss.
aɪ dʒʌst spəʊk tə ðə bɒs
a co dopiero...
let alone...
lεt əˈləʊn
dopiero kiedy...
only when..., only after...
ˈəʊnlɪ wεnˌ ˈəʊnlɪ ˈɑːftə