wywołać

coś cause, bring about sth, (zdjęcie) develop

Jego książka wywołała falę krytyki.
His book provoked a wave of criticism.
hɪz bʊk prəˈvəʊkt ə weɪv əv ˈkrɪtɪˌsɪzəm
Mogłoby to wywołać skutki uboczne.
It might produce side effects.
ɪt maɪt prəˈdjuːs saɪd ɪˈfεkts
Krem wywołał reakcję alergiczną.
The cream caused an allergic reaction.
ðə kriːm kɔːzd ən əˈlɜːdʒɪk rɪˈækʃən
Jej wypowiedź wywołała skandal.
Her statement caused a scandal.
hə ˈsteɪtmənt kɔːzd ə ˈskændl
Nie wywołuj wilka z lasu.
Let sleeping dogs lie.
lεt sliːpɪŋ dɒgz laɪ
To wywołało obawy dotyczące...
That raised fears of...
ðæt ˈreɪzd fɪəz əv
Zostałem wywołany do odpowiedzi z...
I was examined in...
aɪ wɒz ɪgˈzæmɪnd ɪn
Oddam to zdjęcie do wywołania.
I will have the photo developed for you.
aɪ wɪl hæv ðə ˈfəʊtəʊ dɪˈvεləpt fə juː