równowaga

balance

Jej odpowiedź trochę wytrąciła mnie z równowagi.
Her reply threw me off a bit.
hə rɪˈplaɪ θruː miː ɒf ə bɪt
Nic nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi.
Nothing can upset him.
ˈnʌθɪŋ kən ʌpˈsεt hɪm
Musi być równowaga w przyrodzie.
There has to be a balance in nature.
ðεə hæz tə biː ə ˈbæləns ɪn ˈneɪtʃə
Stracił równowagę i upadł.
He lost his balance and fell over.
hɪ lɒst hɪz ˈbæləns ænd fεl ˈəʊvə
dla równowagi
for balance
fə ˈbæləns