chyba

probably, (wydaje mi się) I guess, (najwyraźniej) apparently

Chyba nie.
I don't think so., I think/guess not.
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊˌ aɪ θɪŋk/gεs nɒt
Chyba już nie przyjdzie.
He probably won't come any more.
hɪ ˈprɒbəblɪ wəʊnt kʌm ˈεnɪ mɔː
Chyba zabłądziłem.
I seem to be lost.
aɪ siːm tə biː lɒst
Jest w domu? – Chyba tak.
Is he at home? – I guess so.
ɪz hɪ æt həʊm? - aɪ gεs səʊ
Chyba mu nie uwierzyłeś!
You don't believe him, do you?
juː dəʊnt bɪˈliːv hɪmˌ dʊ juː?
Chyba mnie pan z kimś myli.
You must have mistaken me for someone else.
juː mʌst hæv mɪˈsteɪkən miː fə ˈsʌmˌwʌn εls
Chyba sobie żartujesz!
You must be joking!, You gotta be kidding me!
juː mʌst biː dʒəʊkɪŋ!ˌ juː ˈgɒtə biː kɪdɪŋ miː!
Nie zrobię tego, chyba że mnie poprosi.
I won't do it unless he asks me to.
aɪ wəʊnt dʊ ɪt ʌnˈlεs hɪ ɑːsks miː tə