powinien, powinna, powinno

1(wyraża obowiązek) should, ought to

Powinieneś się obciąć.
You should get a haircut.
juː ʃʊd gεt ə ˈhεəˌkʌt
Powinieneś ruszać w drogę.
You should hit the road.
juː ʃʊd hɪt ðə rəʊd
Gdzie to powinno leżeć?
Where does this go/belong?
wεə dʌz ðɪs gəʊ/bɪˈlɒŋ?
Rodzina powinna trzymać się razem!
The family should stay together!
ðə ˈfæmɪlɪ ʃʊd steɪ təˈgεðə!
Powinni postępować zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami.
They should practise what they preach.
ðeɪ ʃʊd ˈpræktɪs wɒt ðeɪ priːtʃ
To powinno być zrobione natychmiast.
It should be done immediately.
ɪt ʃʊd biː dʌn ɪˈmiːdɪətlɪ
Czy powiedziałem coś, czego nie powinienem?
Did I speak out of turn?
dɪd aɪ spiːk aʊt əv tɜːn?
Powinieneś już iść.
You should go.
juː ʃʊd gəʊ
Tym bardziej powinieneś to zrobić.
One more reason for you to do it.
wʌn mɔː ˈriːzn fə juː tə dʊ ɪt
Powinniśmy wracać.
We should start back., We should head back.
wiː ʃʊd stɑːt bækˌ wiː ʃʊd hεd bæk
Powinnam była mu powiedzieć.
I should have told him.
aɪ ʃʊd hæv təʊld hɪm
Powinien nas przeprosić.
He ought to apologize to us.
hɪ ɔːt tə əˈpɒləˌdʒaɪz tə əs
Powinien gnić w więzieniu.
He should rot in jail.
hɪ ʃʊd rɒt ɪn dʒeɪl
Powinniśmy zrobić zapasy...
We should lay in on..., We should stock up on...
wiː ʃʊd leɪ ɪn ɒnˌ wiː ʃʊd stɒk ʌp ɒn
W żadnym wypadku nie powinieneś...
On no account should you...
ɒn nəʊ əˈkaʊnt ʃʊd juː
Ludzie powinni sobie uświadomić, że...
People should wake up to the fact that...
ˈpiːpl ʃʊd weɪk ʌp tə ðə fækt ðæt

2(wyraża przypuszczenie) should

Powinna wrócić lada moment.
She should be back any minute/moment (now).
ʃɪ ʃʊd biː bæk ˈεnɪ ˈmɪnɪt/ˈməʊmənt (naʊ)
To nie powinno długo trwać.
It shouldn't take long.
ɪt ˈʃʊdnt teɪk lɒŋ
Powinni to skończyć w przyszłym roku.
They should finish it within the next year.
ðeɪ ʃʊd ˈfɪnɪʃ ɪt wɪˈðɪn ðə nεkst jɪə
Powinien tu być lada chwila.
He should be here any minute now., He should be here in no time.
hɪ ʃʊd biː hɪə ˈεnɪ ˈmɪnɪt naʊˌ hɪ ʃʊd biː hɪə ɪn nəʊ taɪm