brzmieć

sound, (rozbrzmiewać) resound, resonate

To brzmi znajomo.
That sounds familiar., That rings a bell (with me).
ðæt saʊndz fəˈmɪlɪəˌ ðæt rɪŋz ə bεl (wɪθ miː)
Wiadomość brzmiała “Cześć Ling, ...”
The message read: “Hello Ling, ...”
ðə ˈmεsɪdʒ rεd hεˈləʊ lɪŋˌ ...
Tytuł brzmi...
The title is...
ðə ˈtaɪtl ɪz