uzupełnić

complete, fill in

Musimy uzupełnić paliwo.
We have to refuel.
wiː hæv tə riːˈfjuːəl
Należy uzupełnić brakujące słowa.
Fill in the missing words.
fɪl ɪn ðə ˈmɪsɪŋ wɜːdz
Znakomicie się uzupełniamy.
We complement one another perfectly.
wiː ˈkɒmplɪˌmεnt wʌn əˈnʌðə ˈpɜːfɪktlɪ
Chciałbym tylko uzupełnić, że...
I would (only) add that...
aɪ wʊd (ˈəʊnlɪ) æd ðæt