wprost

directly, straight

Na wprost patrz!
Eyes front!
aɪz frʌnt!
To było wprost nie do wiary.
It was quite unbelievable.
ɪt wɒz kwaɪtˌʌnbɪˈliːvəbl
Wprost przeciwnie!
Quite the contrary!
kwaɪt ðə ˈkɒntrərɪ!
Dlaczego nie mógł mi tego powiedzieć wprost?
Why couldn't he tell me straight out?
waɪ ˈkʊdnt hɪ tεl miː streɪt aʊt?
Publiczność była wprost zachwycona.
The audience was in raptures.
ðiː ˈɔːdɪəns wɒz ɪn ˈræptʃəz
Dlaczego nie zapytasz go wprost?
Why don't you ask him outright?
waɪ dəʊnt juː ɑːsk hɪmˌaʊtˈraɪt?
Szedł wprost przed siebie.
He kept going straight ahead.
hɪ kεpt ˈgəʊɪŋ streɪt əˈhεd