znaczny

considerable, substantial

Czuję się teraz znacznie lepiej.
I feel much better now., I feel far better now., I feel a whole lot better now.
aɪ fiːl mʌtʃ ˈbεtə naʊˌ aɪ fiːl fɑː ˈbεtə naʊˌ aɪ fiːl ə həʊl lɒt ˈbεtə naʊ
nieznaczna większość/porażka
narrow majority/defeat
ˈnærəʊ məˈdʒɒrɪtɪ/dɪˈfiːt
nieznaczne zwycięstwo
narrow victory
ˈnærəʊ ˈvɪktərɪ
w znacznym stopniu
to a large degree, in large measure, largely
tə ə lɑːdʒ dɪˈgriːˌ ɪn lɑːdʒ ˈmεʒəˌ ˈlɑːdʒlɪ