ruszyć

czymś move, stir sth

Nareszcie ruszyliśmy z miejsca.
We are finally getting somewhere.
wiː ɑː ˈfaɪnəlɪ gεtɪŋ ˈsʌmˌwεə
Możesz ruszyć ręką?
Can you move your arm?
kən juː muːv jɔː ɑːm?
Nie mogę ruszyć tej dźwigni.
I can't move the lever.
aɪ kɑːnt muːv ðə ˈliːvə
Nie dam rady ruszyć tej szafy.
The wardrobe won't budge., I can't budge the wardrobe.
ðə ˈwɔːdrəʊb wəʊnt bʌdʒˌ aɪ kɑːnt bʌdʒ ðə ˈwɔːdrəʊb
Pociąg ruszył (z miejsca).
The train moved off.
ðə treɪn ˈmuːvd ɒf
Pochód ruszył naprzód.
The procession started moving forward.
ðə prəˈsεʃən stɑːtɪd ˈmuːvɪŋ ˈfɔːwəd
O której ruszamy w drogę?
What time do we set out?
wɒt taɪm dʊ wiː sεt aʊt?
Nic go nie rusza.
He seems totally unconcerned about anything.
hɪ siːms ˈtəʊtəlɪˌʌnkənˈsɜːnd əˈbaʊt ˈεnɪˌθɪŋ
Nie ruszaj tu niczego!
Don't touch anything around here.
dəʊnt tʌtʃ ˈεnɪˌθɪŋ əˈraʊnd hɪə
Czy coś ruszyło w sprawie odszkodowania?
Any news with the claims?
ˈεnɪ njuːz wɪθ ðə kleɪmz?
Musimy ruszyć z miejsca. (z projektem itp.)
We must get things moving., We have to move on.
wiː mʌst gεt θɪŋz ˈmuːvɪŋˌ wiː hæv tə muːv ɒn
Ruszyły przygotowania do...
Preparations for... got underway.
ˌprεpəˈreɪʃənz fə... gɒtˌʌndəˈweɪ
Rusz głową!
Use your head!
juːz jɔː hεd!